Informacje.

Informacje ogólne, cele, patronaty, sponsorzy...
 • Data:

  11 czerwca 2015 r.

 • Miejsce:

  Aula Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 • Formuła:

  Konferencja jednodniowa – dyskusja nad uchwałami kongresowymi.

  Udział w konferencji bezpłatny.

 • Uczestnicy:

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych

  oraz zaproszeni goście:

  • wojewódzcy oraz samorządowi konserwatorzy zabytków,
  • przedstawiciele organizacji eksperckich m.in. SKZ, SHS, PKN ICOMOS, SARP, TUP,
  • przedstawiciele samorządu m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich,
  • laureaci konkursu „Zabytek zadbany”.

Tematyka:

 • rola organizacji społecznych w ochronie zabytków oraz kształtowania krajobrazu kulturowego,
 • obecna rola/diagnoza aktywności społecznej w ochronie zabytków,
 • możliwa i pożądana rola inicjatyw społecznych,
 • społeczni opiekunowie – diagnoza możliwości współpracy z instytucjami ochrony i lokalnym samorządem, prezentacja aktualnych różnych form aktywności,
 • rola edukacji środowiskowej,
 • prezentacje przykładów oraz dobrych praktyk.

Cele Kongresu:

Identyfikacja i stworzenie ram współdziałania organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zabytków oraz przyjęcie deklaracji końcowej obejmującego wnioski de lege ferenda w zakresie społecznej opieki nad zabytkami.

Wzmocnienie roli organizacji społecznych i uczestników życia społecznego w sferze kształtowania przestrzeni na obszarach zabytkowych.

Przykładowe obszary:

 • status prawny społecznego opiekuna zabytków – w zakresie delegacji dla rozporządzenia regulującego powoływanie, edukację i działanie społecznych opiekunów zabytków,
 • rola w procedurach administracyjnych oraz planistycznych,
 • wykorzystanie obowiązkowych dla samorządów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz programów opieki nad zabytkami dla unormowanie działalności społecznych opiekunów (w zakresie nadzoru i edukacji), którzy wg ustawy mają współpracować z samorządami.

Uchwalenie wytycznych dla II Społecznego Kongresu Dziedzictwa:

Zaznajomienie i wymiana doświadczeń środowiska aktywnego w sferze ochrony dziedzictwa, ukazanie różnorodności obszarów działania, rekomendacja zorganizowania kolejnego Kongresu z merytorycznym przygotowaniem przez „komitet organizacyjny” powołany spośród organizacji uczestniczących w Kongresie.

Medialne pokazanie społecznej aktywności i poprzez „dobre praktyki” zachęcenie samorządowców do aktywnego angażowania i wsparcia takiej aktywności obywatelskiej (teraz najczęściej przejawia się to w interwencjach – trzeba to przesunąć na fazy planowania lokalnego rozwoju i monitoringu stanu zachowania obiektów z ewidencji i rejestru).

Patronat nad Kongresem objął Generalny Konserwator Zabytków.
mkidn

Współorganizator: NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA